Ugdymas

Darželis „Kukučio pieva“ - tai draugiška, pažangi ir įkvepianti aplinka, kurioje vaikai gali augti, mokytis ir atrasti pasaulį drauge su gamta. Mūsų darželis, remiasi šiais ugdymo principais: individualiu ugdymu, lauko pedagogika, saugumo ir ekologinio mąstymo lauke principu, STEAM veiklomis ir įtraukumo principu.
Mūsų darželyje struktūruotos ugdymo veiklos yra diferencijuojamos pagal vaikų asmeninius gebėjimus ir individualius poreikius. Skatiname kiekvieno vaiko individualų augimą ir ugdymą(si), kurdami patrauklias ir įtraukiančias veiklas, kurios atitinka jų poreikius. Taip pat siekiame skatinti draugystę, bendradarbiavimą ir solidarumą tarp vaikų, kad jie galėtų kartu mokytis ir augti.

Individualūs poreikiai ir bendravimas

Turėdami įvairios lauko pedagogikos patirties, mes stengiamės pasitelkti ir įveiklinti aplinką kaip pagrindinį ugdymo šaltinį, kuris leidžia plėtoti vaikų ryšį su gamta, fizinį aktyvumą ir tarpasmeninius gebėjimus. Remiantis Simono Priest'o mokymosi lauke principais, mes skatiname vaikus mokytis ir atrasti pasaulį savarankiškai tyrinėjant, pasinaudojant visais pojūčiais, sąveikaujant su gamta ir kitais žmonėmis išmokti suprasti ryšius tarp žmonių ir gyvosios gamtos. Lauko pedagogika yra puikiai pritaikoma miestuose, išnaudojant žaliąsias erdves ugdymui.

Lauko pedagogika ir ryšys su gamta

Mūsų darželyje taip pat didelį dėmesį skiriame STEAM principams - mokymo metodikai, kuri integruoja mokslą, technologijas, inžineriją, meną ir matematiką. Ugdymo procesas struktūruojamas taip, kad vaikams atveriamos galimybės laisvai žaisti ir tyrinėti pasaulį, derinant šį patyrimą su struktūruotu mokymusi per projektinius arba fenomenų tyrinėjimu pagrįstus užsiėmimus. Mūsų tikslas - padėti vaikams ugdyti kūrybingumą, problemų sprendimo įgūdžius ir mokytis taikyti STEAM sritis praktikoje nuo pat pirmųjų žingsnių.

STEAM ugdymas darželyje

Mūsų darželis yra atviras visiems vaikams, siekiant užtikrinti visų gebėjimų ir galių vaikų integraciją į ugdymo procesą. Inkliuzija ir įtraukusis ugdymas yra mūsų prioritetas. Ugdymas lauke suteikia galimybę rastis individualių iššūkių įvairovei, kur vaikai gali mokytis ir tobulinti savo gebėjimus pagal asmeninius poreikius.

Vaikų integracija ir inkliuzija

Saugumo mokymas ir ekologinis mąstymas mieste darželyje yra neatskiriama vaikų ugdymo dalis, formuojanti atsakingus, sąmoningus ir saugumą vertinančius piliečius. Šie aspektai puoselėjami mūsų darželyje siekiant, kad kiekvienas vaikas įgautų svarbių įgūdžių, kurie ne tik apsaugos juos pačius, bet ir prisidės prie darnios miesto aplinkos ateityje. Šis ugdymas padeda jiems įsisąmoninti kelio eismo taisykles, suvokti, kaip elgtis su nežinomais asmenimis ir būti budriems miesto erdvėse ir leidžia jiems tapti atsakingais miesto gyventojais. Darželyje vaikai yra skatinami rūpintis gamta, išmokti apsaugoti ją ir išnaudoti ją išmintingai.

Ekologinis mąstymas ir saugus vaikas mieste